Languages

Vatra kao element ne podrazumeva samo plamen, već uopšte, svojstvo koje svakoj materiji daje toplotu. Ona je element koji je najviše uticao na razvoj civilizacije, a kult obožavanja vatre održao se u najvećem broju kultura do današnjeg dana.