10/11/16

Na osnovu člana 35. Zakona o kulturi i člana 22. Statuta Beogradske filharmonije,
Upravni odbor Beogradske filharmonije raspisuje

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA BEOGRADSKE FILHARMONIJE

1. Podaci o ustanovi: Beogradska filharmonija, Beograd, ul. Studentski trg 11

2. Radno mesto: direktor Beogradske filharmonije.
Direktor se imenuje na period od četiri godine.

3. Za izbor kandidata za direktora Beogradske filharmonije utvrđuju se sledeći uslovi:

1) visoka stručna sprema – Fakultet muzičke umetnosti,strukovni/specijalistički dipl. muzički umetnik (da ima odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama drugog stepena – diplomske akademske studije – master; specijalističke strukovne studije ili specijalističke akademske studije ili visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od četiri godine),
2) da ima najmanje osam godina radnog iskustva u oblasti kulture,
3) da se protiv njega ili nje ne vodi istraga i da nije podignuta optužnica za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, kao i da nije osuđivan/a za krivična dela koja čine kandidata nedostojnim za obavlјanje dužnosti direktora,
4) aktivno znanje jednog svetskog jezika,
5) državlјanstvo Republike Srbije,
6) opšta zdravstvena sposobnost.

4. Prilikom izbora kandidata za direktora Beogradske filharmonije, Upravni odbor će ocenjivati i sledeće uslove:
– da poznaje poslovanje muzičkih odnosno ustanova kulture,
– da poseduje rukovodeće iskustvo na poslovima u oblasti, kulture i
– kvalitet predloženog programa rada i razvoja Beogradske filharmonije, iz podnetog obrasca predloga rada i razvoja Beogradske filharmonije.

5. Konkursna dokumentacija za izbor kandidata za direktora Beogradske filharmonije treba da sadrži:
– overenu kopiju diplome ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi,
– overenu kopiju radne knjižice ili drugi dokaz o radnom iskustvu,
– biografiju koja treba da sadrži elemente koji dokazuju stručnost iz delokruga rada ustanova kulture sa kratkim pregledom ostvarenih rezultata u radu,
– potvrdu o poznavanju jednog svetskog jezika (B1 nivo) koju izdaje zvanična jezička institucija te zemlјe (npr. DELF, TOEFL, itd.; odnosno,uverenje – potvrda referentne akreditovane ustanove. Ovu potvrdu može da zameni akademska diploma sa osnovnih ili poslediplomskih studija ili specijalizacije završene na jednom od svetskih jezika),
– overenu kopiju lične karte,
– uverenje nadležnog organa da se protiv njega ili nje ne vodi istraga i da protiv njega ili nje nije podignuta optužnica (ne starija od 6 meseci) za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, kao i da nije osuđivan/a za krivična dela koja čine kandidata nedostojnim za obavlјanje dužnosti direktora,
– uverenje o državlјanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci),
– dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – lekarsko uverenje (original, ne starije od 6 meseci),
– popunjen obrazac predloga rada i razvoja Beogradske filharmonije.

Napomena: Obrazac predloga rada i razvoja Beogradske filharmonije se može preuzeti lično u prostorijama Beogradske filharmonije radnim danima od 9 do 16 časova ili elektronski, preuzimanjem obrasca OVDE.

6. Prijave na javni konkurs dostaviti u zatvorenim kovertama na adresu: Beogradska filharmonija, Beograd, Studentski trg 11, sa naznakom: „Za javni konkurs – izbor direktora Beogradske filharmonije“.

Konkursnu dokumentaciju je potrebno dostaviti i na CD-u koji se prilaže u istoj koverti.

7. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 25.11.2016. g. do 16 časova.

8. Upravni odbor pregleda sve prispele prijave na konkurs. Razmatraju se samo blagovremene i potpune prijave kandidata koji se pozivaju na razgovor o: predloženom programu rada i razvoja Beogradske filharmonije, rukovođenju i poznavanju poslovanja muzičkih ustanova.

Napomena: Dostavlјeni predlozi rada i razvoja Beogradske filharmonije će biti objavlјeni na internet adresi Beogradske filharmonije www.bgf.rs/

9. Procedura sprovođenja konkursa se može pogledati OVDE.

10. Podaci o licu za kontakt:

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu:
Dragana Spasić
011 3282977
office@bgf.co.rs