10/11/16

На основу члана 35. Закона о култури и члана 22. Статута Београдске филхармоније,
Управни одбор Београдске филхармоније расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА БЕОГРАДСКЕ ФИЛХАРМОНИЈЕ

1. Подаци о установи: Београдска филхармонија, Београд, ул. Студентски трг 11

2. Радно место: директор Београдске филхармоније.
Директор се именује на период од четири године.

3. За избор кандидата за директора Београдске филхармоније утврђују се следећи услови:

1) висока стручна спрема – Факултет музичке уметности,струковни/специјалистички дипл. музички уметник (да има одговарајуће високо образовање на студијама другог степена – дипломске академске студије – мастер; специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије или високо образовање на основним студијама у трајању од четири године),
2) да има најмање осам година радног искуства у области културе,
3) да се против њега или ње не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван/a за кривична дела која чине кандидата недостојним за обављање дужности директора,
4) активно знање једног светског језика,
5) држављанство Републике Србије,
6) општа здравствена способност.

4. Приликом избора кандидата за директора Београдске филхармоније, Управни одбор ће оцењивати и следеће услове:
– да познаје пословање музичких односно установа културе,
– да поседује руководеће искуство на пословима у области, културе и
– квалитет предложеног програма рада и развоја Београдске филхармоније, из поднетог обрасца предлога рада и развоја Београдске филхармоније.

5. Конкурсна документација за избор кандидата за директора Београдске филхармоније треба да садржи:
– оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми,
– оверену копију радне књижице или други доказ о радном искуству,
– биографију која треба да садржи елементе који доказују стручност из делокруга рада установа културе са кратким прегледом остварених резултата у раду,
– потврду о познавању једног светског језика (Б1 ниво) коју издаје званична језичка институцијa те земље (нпр. DELF, TOEFL, итд.; односно,уверење – потврда референтне акредитоване установе. Ову потврду може да замени академска диплома са основних или последипломских студија или специјализације завршене на једном од светских језика),
– оверену копију личне карте,
– уверење надлежног органа да се против њега или ње не води истрага и да против њега или ње није подигнута оптужница (не старија од 6 месеци) за кривична дела која сe гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван/a за кривична дела која чине кандидата недостојним за обављање дужности директора,
– уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци),
– доказ о општој здравственој способности – лекарско уверење (оригинал, не старије од 6 месеци),
– попуњен образац предлога рада и развоја Београдске филхармоније.

Напомена: Образац предлога рада и развоја Београдске филхармоније се може преузети лично у просторијама Београдске филхармоније радним данима од 9 до 16 часова или електронски, преузимањем обрасца ОВДЕ.

6. Пријаве на јавни конкурс доставити у затвореним ковертама на адресу: Београдска филхармонија, Београд, Студентски трг 11, са назнаком: „За јавни конкурс – избор директора Београдске филхармоније“.

Конкурсну документацију је потребно доставити и на ЦД-у који се прилаже у истој коверти.

7. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 25.11.2016. г. до 16 часова.

8. Управни одбор прегледа све приспеле пријаве на конкурс. Разматрају се само благовремене и потпуне пријаве кандидата који се позивају на разговор о: предложеном програму рада и развоја Београдске филхармоније, руковођењу и познавању пословања музичких установа.

Напомена: Достављени предлози рада и развоја Београдске филхармоније ће бити објављени на интернет адреси Београдске филхармоније www.bgf.rs/

9. Процедура спровођења конкурса се може погледати ОВДЕ.

10. Подаци о лицу за контакт:

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Драгана Спасић
011 3282977
office@bgf.co.rs