29/11/16

Upravni odbor Beogradske filharmonije je na sednici održanoj 29. novembra, 2016. godine, otvorio pristigle prijave na javni konkurs za izbor direktora Beogradske filharmonije, koji je raspisan 10. novembra, 2016. godine.

Članovi Upravnog odbora konstatovali su da su stigle dve prijave, od kandidata – akademskih muzičara – Ljubiše Jovanovića i Ivana Tasovca. Uvidom u priloženu dokumentaciju članovi Upravnog odbora konstatovali su da su kandidati podneli sva potrebna dokumenta, i da samim tim ispunjavaju formalno pravne uslove konkursa. Kandidati imaju odgovarujuću školsku spremu, godine staža na poslovima iz oblasti kulture i podneli su predloge rada i razvoja Beogradske filharmonije za naredni period.

Ovi predlozi će biti objavlјeni na internet adresi Beogradske filharmonije www.bgf.rs/ bez potpisa kako bi zaposleni i šira javnost imala uvid. Zaposleni će imati prilike da se izjasne o predloženim programima rada i razvoja Ustanove.

U skladu sa Zakonom o kulturi i Statutom Beogradske filharmonije, Upravni odbor će obaviti razgovore sa kandidatima i u roku od 30 dana od dana završetka javnog konkursa dostaviti resornom ministarstvu obrazloženi predlog liste kandidata, s mišlјenjem o stručnim i organizacionim sposobnostima svakog kandidata i zapisnikom o obavlјenom razgovoru.

Predložene programe rada i razvoja Ustanove možete da pogledate ovde:

1. PROGRAM BROJ 1
2. PROGRAM BROJ 2