02/06/21

Obrazložena lista kandidata za direktora Beogradske filharmonije dostupna je ovde.

Biografiju kandidata možete pogledati ovde.

 

****

 

Predlog rada i razvoja kandidata možete pogledati ovde.

 

****

 

Na osnovu člana 35. Zakona o kulturi i člana 33. Statuta Beogradske filharmonije, Upravni odbor Beogradske filharmonije  r a s p i s u j e JAVNI KONKURS za izbor direktora Beogradske filharmonije

1.Podaci o ustanovi: Beogradska filharmonija, Beograd, ul. Studentski Trg 11

2.Radno mesto: direktor Beogradske filharmonije

Direktor se imenuje na period od četiri godine.

3 . Za izbor kandidata za direktora Beogradske filharmonije utvrđuju se sledeći uslovi:

– visoka stručna sprema-Fakultet muzičke umetnosti,strukovni/specijalistički dipl.muzički umetnik(da ima odgovarajuće  visoko obrazovanje na studijama drugog  stepena-diplomske akademske studije – master;   specijalističke strukovne studije  ili  specijalističke akademske studije ili visoko obrazovanje na osnovnim studijama u  trajanju  od  četiri godine),

– da ima najmanje osam godina radnog iskustva u oblasti kulture,

– da se protiv kandidata ne vodi istraga i da nije podignuta optužnica za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti,

– aktivno znanje jednog svetskog jezika,

– državlјanstvo Republike Srbije,

– opšta zdravstvena sposobnost.

4. Prilikom izbora kandidata za direktora Beogradske filharmonije, Upravni odbor će ceniti i sledeće uslove:
– da poznaje poslovanje muzičkih  odnosno ustanova kulture

– da poseduje rukovodeće iskustvo na poslovima u oblasti kulture i

– kvalitet predloženog programa rada i razvoja Beogradske filharmonije, iz podnetog obrasca predloga rada i razvoja Beogradske filharmonije

5. Konkursna dokumentacija za izbor kandidata za direktora Beogradske filharmonije treba da sadrži:

– overenu kopiju diplome ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi,

– overenu kopiju radne knjižice ili drugi dokaz o radnom iskustvu,

– biografiju koja mora da sadrži elemente koji dokazuju stručnost iz delokruga rada ustanova kulture sa kratkim pregledom ostvarenih rezultata u radu,

– overenu kopiju lične karte,

-obrazac predloga rada i razvoja Beogradske filharmonije

Konkursnu dokumentaciju je potrebno dostaviti i na CD-u

6. Postupak izbora kandidata:

Upravni odbor pregleda sve prispele prijave na konkurs. Razmatraju se samo blagovremene i potpune prijave kandidata koji se pozivaju na razgovor o: predloženom programu rada i razvoja Beogradske filharmonije, rukovođenju i poznavanju poslovanja muzičkih  ustanova.

Aktivno znanje jednog svetskog jezika proverava se usmenim razgovorom

Obrasci predloga rada i razvoja Beogradske filharmonije će biti objavlјeni na sajtu Beogradske filharmonije

7.Kandidat koga UO Beogradske filharmonije predloži za direktora Beogradske filharmonije dužan je da pre upućivanja predloga Ministarstvu kulture dostavi Upravnom odboru Beogradske filharmonije:

– uverenje nadležnog organa da se protiv njega ne vodi istraga i da protiv njega nije podignuta optužnica (ne starija od 6 meseci) za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti,
– uverenje o državlјanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci),

– dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti-lekarsko uverenje (original).

8. Prijave na javni konkurs dostaviti u zatvorenim kovertama na adresu: Beogradska filharmonija, Beograd, Studentski Trg 11, sa naznakom „Za javni konkurs-izbor direktora Beogradske filharmonije“.

Obrazac predloga rada i razvoja Beogradske filharmonije se može preuzeti lično u prostorijama Beogradske filharmonije radnim danom od 900-1300, elektronskim putem, slanjem upita na adresu office@bgf.co.rs kao i sa sajta Beogradske filharmonije www.bgf.rs ovde.

9.  Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 17.jun 2021. g. do 1300

10. Podaci o licu za kontakt:

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu:

Dragana Spasić

011 3282977

office@bgf.co.rs