02/06/21

Образложена листа кандидата за директора Београдске филхармоније доступна је овде.

Биографију кандидата можете погледати овде.

 

****

 

Предлог рада и развоја кандидата можете погледати овде.

 

****

 

На основу члана 35. Закона о култури и члана 33. Статута Београдске филхармоније, Управни одбор Београдске филхармоније  р а с п и с у ј е ЈАВНИ КОНКУРС за избор директора Београдске филхармоније

1 .Подаци о установи: Београдска филхармонија, Београд, ул. Студентски Трг 11

2.Радно место: директор Београдске филхармоније

Директор се именује на период од четири године.

3. За избор кандидата за директора Београдске филхармоније утврђују се следећи услови:
– висока стручна спрема-Факултет музичке уметности,струковни/специјалистички дипл.музички уметник(да има одговарајуће  високо образовање на студијама другог  степена-дипломске академске студије – мастер;   специјалистичке струковне студије  или  специјалистичке академске студије или високо образовање на основним студијама у  трајању  од  четири године),
– да има најмање осам година радног искуства у области културе,
– да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности,
– активно знање једног светског језика,
– држављанство Републике Србије,
– општа здравствена способност.

4. Приликом избора кандидата за директора Београдске филхармоније, Управни одбор ће ценити и следеће услове:
– да познаје пословање музичких  односно установа културе

– да поседује руководеће искуство на пословима у области културе и

– квалитет предложеног програма рада и развоја Београдске филхармоније, из поднетог обрасца предлога рада и развоја Београдске филхармоније

5. Конкурсна документација за избор кандидата за директора Београдске филхармоније треба да садржи:

– оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми,

– оверену копију радне књижице или други доказ о радном искуству,

– биографију која мора да садржи елементе који доказују стручност из делокруга рада установа културе са кратким прегледом остварених резултата у раду,

– оверену копију личне карте,

-образац предлога рада и развоја Београдске филхармоније

Конкурсну документацију је потребно доставити и на ЦД-у

6. Поступак избора кандидата:

Управни одбор прегледа све приспеле пријаве на конкурс. Разматрају се само благовремене и потпуне пријаве кандидата који се позивају на разговор о: предложеном програму рада и развоја Београдске филхармоније, руковођењу и познавању пословања музичких  установа.

Активно знање једног светског језика проверава се усменим разговором

Обрасци предлога рада и развоја Београдске филхармоније ће бити објављени на сајту Београдске филхармоније

7. Кандидат кога УО Београдске филхармоније предложи за директора Београдске филхармоније дужан је да пре упућивања предлога Министарству културе достави Управном одбору Београдске филхармоније:

– уверење надлежног органа да се против њега не води истрага и да против њега није подигнута оптужница (не старија од 6 месеци) за кривична дела која сe гоне по службеној дужности,

– уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци),

– доказ о општој здравственој способности-лекарско уверење (оригинал).

8. Пријаве на јавни конкурс доставити у затвореним ковертама на адресу: Београдска филхармонија, Београд, Студентски Трг 11, са назнаком „За јавни конкурс-избор директора Београдске филхармоније“.Образац предлога рада и развоја Београдске филхармоније се може преузети лично у просторијама Београдске филхармоније радним даном од 900-1300, електронским путем, слањем упита на адресу office@bgf.co.rs као и са сајта Београдске филхармоније www.bgf.rs овде.

 9. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 17. јун 2021. г. до 1300

10. Подаци о лицу за контакт:

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Драгана Спасић

011 3282977

office@bgf.co.rs