Languages

Актуелне аудиције

БЕОГРАДСКА ФИЛХАРМОНИЈА

11000 Београд,

Студентски трг бр. 11,

тел. 011/3282-977, 3285-901, 3285-902

отвара конкурс за попуну упражњених радних места у оркестру установе путем АУДИЦИЈЕ

 

Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 

  1. назив радног места: ЗАМЕНИК ВОЂЕ ГРУПЕ КОНТРАБАСА -1 извршилац

– Факултет музичке уметности – гудачки смер; 

Лице које је стекло високо образовање у складу са одговарајућим Правилником о врсти образовања:
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
– најмање једна година радног искуства.

  1. назив радног места: ТУТИ ПРВЕ ВИОЛИНЕ – 1 извршилац
  2. назив радног места: ДРУГИ ТРОМБОН- 1 извршилац

– Факултет музичке уметности–гудачки смер односно дувачки смер за тромбон

Лице које је стекло високо образовање у складу са одговарајућим Правилником о врсти образовања:
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Уз пријаву са кратком биографијом, кандидати су дужни да доставе:
– фотокопију дипломе или уверења о стручној спреми
– фотокопију радне књижице или други доказ о радном искуству за место под редним бројем 1

Пријаве за конкурс могу се достављати закључно са 16. мајом 2023.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве слати на адресу: Београдска филхармонија, Студентски трг бр. 11, 11000 Београд, са назнаком „ЗА АУДИЦИЈУ“ или на имејл: audicija@bgf.co.rs.
Оркестарске студије могу се одмах преузети у нототеци установе.

Аудиције ће се одржати у сали Београдске филхармоније како следи:

ТУТИ ПРВЕ ВИОЛИНЕ у понедељак 22. маја 2023. у 15 часова
За кратку пробу са корепетитором може се користити сала установе 22.05.23. од 13 и 15 до 14 и 45 часова.

ЗАМЕНИК ВОЂЕ ГРУПЕ КОНТРАБАСА у среду 24. маја 2023. у 14 и 30 часова
За кратку пробу са корепетитором може се користити сала установе 24.05.23. од 13 и 15 до 14 и 15 часова.

ДРУГИ ТРОМБОН у четвртак 25. маја 2023. у 14 и 30 часова
За кратку пробу са корепетитором може се користити сала установе 25.05.23. од 13 и 15 до 14 и 15 часова.

Кандидати треба да дођу најкасније пола сата пре почетка аудиције ради извлачења бројева за редослед полагања.
Аудиција се свира иза паравана и имаће две етапе.
У првој етапи свираће се ставови и каденца задатих концерата, у другој оркестарске студије.
У другој етапи, на којој ће се свирати оркестарске студије, кандидати ће имати испитивача.

Радни однос се заснива на неодређено време, уз обавезан пробни рад од 6 месеци.

Кандидат који буде изабран дужан је да достави оригинале или оверене фотокопије: дипломе или уверења о стручној спреми и уверења о држављанству.
Уколико се ради о страном држављанину, изабрани кандидат треба да достави диплому и фотокопију важеће путне исправе, а заснивање радног односа условљено је прибављањем боравишне и радне дозволе.

ПРИЈАВЉЕНИ КАНДИДАТИ ДУЖНИ СУ ДА НАВЕДУ КОНТАКТ ТЕЛЕФОН И ТАЧНУ АДРЕСУ.